Miljöpolicy

Miljöpolicy för Sand och Trä AB anger ledningens långsiktiga och principiella inställning till miljöfrågor och de övergripande miljömålen anger den praktiska inriktningen för miljöarbetet.

Sand och Trä AB ska vara delaktiga i miljöarbetet genom att erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till både människa och miljö. Vi ska ta vårt ansvar och genom en helhetssyn verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle som kräver alltmer miljöhänsyn.

Sand och Trä AB skall därvid särskilt beakta en ansvarsfull förvaltning och god hushållning med naturresurser och effektivisering av transportresurserna.

 

Övergripande miljömål

 • Följa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer, myndigheter och andra organisationer.
 • Verka för ständiga förbättringar inom miljöarbetet.
 • Se på vårt miljöarbete som en hållbar investering för framtiden och förstärkning av vår affärsidé.
 • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom information och öppen dialog.

Konkreta miljömål

Minska den interna miljöbelastningen på täkten genom att

 • Iaktta gällande bestämmelser och villkor enligt aktuellt tillstånd för täktverksamhet meddelat med stöd av Miljöbalken.
 • Interna transporter i grusgrop minimeras genom att mobila sorteringsverk ställs upp på aktuell plats.
 • Resterande infarter till grustäkten asfalteras så att buller och damm till omgivningen minimeras.
 • Förbättra täktens exteriör genom fortsatt plantering av granskog i täktens ytterområden. Detta bidrar också till att minska buller och damm från verksamheten.
 • Hantering av bränsle, motorolja, hydraulolja sker på sådant sätt att spill förhindras.

Minska den externa miljöbelastningen genom att

 • Öka utnyttjandet av returtransporter med 10 % per år.
 • Öka andelen miljöanpassade lastbilstransporter med 10 % per år.
 • Prioritera underleverantörer som även uppfyller särskilda miljökrav exempelvis för färd i miljözon och utan att eventuella undantagsregler utnyttjas.
 • I övrigt samordna transporter så långt möjligt.

.