Integritetspolicy

AB SAND & TRÄ LYSEGÅRDENS INTEGRITETSPOLICY
(i enlighet med GDPR, giltigt från och med 2018-05-25)

Vi på AB Sand & Trä Lysegården värnar om och respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras hos oss.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som AB Sand & Trä Lysegården hanterar, för vilka syften, hur länge vi sparar informationen och dina rättigheter.

 

Vilka typer av uppgifter hanterar vi och hur samlar vi in dem?

¤ Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till det du handlat hos oss, ditt namn och personnummer, din adress, e-postadress och ditt telefonnummer.

¤ Vi samlar in uppgifter om dig genom dina kontakter med oss, t.ex. när du väljer att bli kund hos oss, när vi hämtar in uppgifter från andra externa källor ex. kreditupplysning, eller genom användning av cookies på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter skall vara laglig, krävs det att den är nödvändig

¤ För att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund vid försäljning, leverans etc.

¤ För att fullgöra en för AB Sand & Trä Lysegården rättslig förpliktelse såsom bokföring etc.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina uppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål. Självklart sparar vi uppgifterna längre om du så önskar.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera din fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård samt hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse

Tillhandahålla och förbättra vår service till våra kunder
Vi behandlar dina personuppgifter och din orderhistorik för att kunna tillhandahålla en god kundservice.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (AB Sand & Trä Lysegården har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer för att kunna tillvarata våra intressen.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och upp till 24 månader därefter. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål
exempelvis för:

¤ Fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter upp till 7 år eller så länge som en ev. tvist pågår.

¤ Att kunna tillhandahålla och förbättra vår service till dig sparar vi dina uppgifter i 24 månader efter att det avtalsförhållandet upphört.

¤ Att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi personuppgifter så länge som det i lagen anges.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Till underleverantörer
Vi anlitar underleverantörer, och det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

Övriga mottagare
Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter, och i slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter till AB Sand & Trä Lysegården som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar, (genom ett registerutdrag).

Rätt till rättelse
Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även på begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.


Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

¤ Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

¤ Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket.

¤ Om behandlingen av dina uppgifter inte har skett enligt gällande rätt; eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Kontaktuppgifter till AB Sand & Trä Lysegården och till vårt dataskyddsombud

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke:

Kontakta oss på telefon 0303-22 31 30 eller via e-post:

Personuppgiftsansvarig AB Sand & Trä Lysegården

AB Sand & Trä är ansvarig för den behandling av våra kunders personuppgifter som görs för varumärket AB Sand & Trä Lysegården. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

AB Sand & Trä Lysegården
Lysegården 210
442 92 Romelanda

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att göra detta på telefon 0303-22 31 30 eller via e-post: